Liên Lạc

Để liên lạc với Quy Nhơn TV có thể gọi đến

Tel: 0977.846.918

Email phamminhhoa25021986@phamhoa

Fb: https://www.facebook.com/hoa.nmt?mibextid=LQQJ4d